TIETOSUOJASELOSTE

Liikennemaailma Ky:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

 

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Liikennemaailma Ky
y-tunnus: 1550009-1
Tupasvillantie 5
05800 Hyvinkää
040 175 1167 tai 040 515 7308
jari.jarvela@liikennemaailma.fi

Henkilörekisteriä koskevissa asioissa yhteyshenkilönä toimii Jari Järvelä.

 

 1. Rekisteröidyt

Rekisteröityinä ovat sekä Liikennemaailman yksityisiakkaat, että yritysasiakaat.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään toimeksiantojen ja palveluiden hoitamiseksi, laskutuksen, perinnän ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely on välttämätöntä palvelun tarjoamisesta asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

 

 1. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
Henkilötietoja voidaan hankkia ja tarkistaa myös henkilön työnantajalta, Väestötietojärjestelmästä (VTJ), yritystietojärjestelmästä (YTJ), Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista rekistereistä.
Yksittäisissä tilanteissa henkilötietoja voidaan saada muilta asiakasta palvelevilta tahoilta, esim. hoitavalta lääkäriltä.

 

 1. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Asiakkaiden henkilötiedot
• henkilön tai yrityksen nimi
• henkilötunnus tai y-tunnus
• osoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• maksuyhteys- ja pankkitilitiedot
• videotallenne ajosuorituksesta

Erityiset henkilötiedot
• terveystilatiedot

Kustakin rekisteröidystä käsitellään tietoja vain siltä osin kuin se on tarpeellista.

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Henkilötietoja luovutetaan kirjanpitoa varten kirjanpitäjälle, joka käsittelee tietoja Liikennemaailma Ky:n lukuun.
Lausunto ajokykyarviosta voidaan toimittaa suoraan asiakkaan hoitavalle lääkärille.
Saatamme luovuttaa tietoja perintätoimistolle, jos se on tarpeen maksun valvomiseksi.

 

 1. Tiedot henkilötietojen siirtämisestä EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 1. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen voimassaoloajan ja vuosi sen jälkeen. Videotallenne tuhotaan heti lausunnon kirjoittamisen jälkeen.

Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös tämän jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

Esimerkiksi laskutukseen liittyvät henkilötiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi päättyi.

 

 1. Kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa, lukollisissa tiloissa ja henkilötietoja pääsevät näkemään vain ne henkilöt, joiden työtehtävän vuoksi se on oikeutettua. Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Rakennuksessa on palovaroittimet.

 

Rekisteröityjen oikeudet

 

 1. Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Liikennemaailma Ky:n rekisteriin kirjoitetut tai tallennetut omat henkilötiedot ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi.

 

 1. Vastustamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos hän kokee, että yritys käsittelee hänen henkilötietojaan lainvastaisesti tai että yrityksellä ei ole oikeutta käsitellä hänen henkilötietojaan. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä toimeksianto- tai palvelusopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai milloin käsittely on välttämätöntä yritystä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. veronmaksuvelvollisuus).

 

 1. Rajoittamisoikeus

Jos asiakas esim. kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, hänellä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kun yritys tarkistaa tietojen paikkansapitävyyden.

 

 1. Poisto-oikeus

Jos asiakas kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen yrityksen tehtävien kannalta, hänellä on oikeus pyytää yritystä poistamaan kyseiset tiedot. Yritys käsittelee asiakkaan pyynnön, jonka jälkeen se joko poistaa tiedot tai ilmoittaa asiakkaalle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli asiakas on eri mieltä, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

 

 1. Valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo henkilötietoja käsitellessä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.