AJOKYKY

Ajokyky ja ajotaito tarkoittavat eri asioita, mitkä termeinä kuitenkin usein sekoittuvat keskenään. Ajotaidolla tarkoitetaan omien kokemuksien kautta hankittua tietoa ja taitoa toimia liikenteessä.

Ajokyvyllä tarkoitetaan ihmisen toimintakykyä liikenteessä. Ajokyky saattaa heikentyä sairastumisen, onnettomuuden seurauksen tai ikääntymisen myötä. Ajokykyyn sisältyy mm. näkökyky, motoriikka ja kognitio.  Eri sairaudet vaikuttavat eri tavoin ajokykyyn. Ajokyvyn arvioinnin aikana seurataan sairauden aiheuttamien toimintakyvyn muutosten vaikutusta tutkittavan ajamiseen.

Käytännön ajokyvyn arviointi taikka vireystilan arviointi sekä ammattikuljettajien työkyvyn arviointi ovat tarkoitettu lääkäreille päätöksenteon tueksi potilaan ajoterveyden arvioinnissa.

Apuhallintalaite kartoituksen aikana selvitämme fyysisten toimintakyvyn rajoituksien kompensoimista apuhallintalaittein ja selviytymistä niiden avulla normaali liikenteessä.

Autoon asennettujen apuhallintalaitteiden sujuvaan käyttöön tarvitaan usein ajokuntoutusta. Ajokuntoutus voi tulla myös kyseeseen tilanteissa, joissa sairaus aiheuttaa vaikeuksia ajamiseen ja näitä voidaan kompensoida räätälöidyllä ajokuntoutuksella esim. ajotyyliin vaikuttamalla.

Ajokyvyn arvioista yleisesti

Milloin on syytä teettää potilaalle ajokyvyn arviointi?

Potilaan ajoterveydestä on viimeistään huolestuttava silloin, kun arjen selviytymisessä alkaa esiintymään tai on jo ollut ongelmaa, Ajoterveyden osalta ajokykyä heikentäviä tekijöitä ovat mm.:

 • Muistisairaudet
 • Neurologiset sairaudet
 • Keuhkosairaudet
 • Uniapnea
 • Erilaiset tapaturmat (työtapaturmat, liikenneonnettomuudet, yms.)
 • Päihteiden liikakäyttö
 • TULE-sairaudet
 • Diabetes (huonolla hoitotasapainolla, sekä/tai liitännäissairaudet)
 • Näkökyvyn häiriöt

Ajokyvyn arviointi voi tulla kyseeseen jo ennen ajokortin suorittamista, jos potilaalla on:

 • Kehityksellisiä häiriöitä
 • Liikuntarajoitteita

Hyödyt

 • Lääkäri saa käytännön ajokyvyn arviosta lausunnon oman päätöksentekonsa tueksi.
 • Ulkopuolinen arviointi on potilassuhteen kannalta puolueeton.
 • Arvioinnin tuloksella voidaan paremmin perustella toimintakyvyn muutoksien vaikutusta ajamiseen.
 • Näin voidaan varmistaa turvallinen liikenneympäristö kaikille, myös asiakkaalle.

Käytännön toteutus

Ennen arviota

 • Lääkäri kirjoittaa saatteen arvioon (lääkäriä askarruttavat seikat)
 • Asiakas ottaa yhteyttä meihin ja sopii ajan ajokyvyn arviointiin

Arvio

 • Asiakas luovuttaa lääkärin saatteen arvioon tullessaan
 • Arviointi ajetaan joko manuaali tai automaattivaihteisella autolla, riippuen siitä mihin asiakas on tottunut normaali arjessaan
 • Pääsääntöisesti arviointi ajetaan asiakkaalle tutussa lähiympäristössä (tai vastaavassa)
 • Ajon aikana arvioimme tutkittavan toimintakyvyn muutosten vaikutusta hänen toimintaansa liikenteessä

Arvioinnin jälkeen

 • Kirjoitamme lausunnon ajon aikana esiin tulleiden tilanteiden perusteella ja arvion siitä, mistä nämä tilanteet ovat johtuneet
 • Lausunto lähetetään lääkärille sekä asiakkaalle
 • Lääkäri tekee kokonaisarvion lausunnon perusteella potilaan ajoterveyden tilasta ja päättää jatkotoimenpiteistä

Päätös

Päätös voi olla:

 • ajo-oikeutta jatketaan
 • ajo-oikeutta jatketaan, mutta korttiluokkaa pudotetaan
 • ajo-oikeus määräajaksi (esim. muistihäiriöiselle)
 • annetaan tervehtymiselle vielä aikaa ja tutkitaan myöhemmin uudelleen
 • tarvitsee ajamista helpottavia teknisiä apuvälineitä, tällöin erityisehto ajokorttiin
 • ajo-oikeutta ei voida jatkaa

Päätöksen henkilön ajo-oikeuden muutoksista tekee poliisi, lääkärin ajoterveyskannanoton mukaisesti.


Lääkärin ilmoitusvelvollisuus

Kun lääkäri toteaa tilapäisen ajokyvyttömyyden, hän ilmoittaa tästä potilaalle. Kielto kirjataan sairauskertomukseen. Tilapäistä ajokieltoa ei ilmoiteta poliisille. Potilaalle on syytä kertoa, että ajaminen kiellosta huolimatta voi esim. johtaa onnettomuustapauksissa liikennevakuutuskorvausten heikentymiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Mikäli lääkäri toteaa potilaan terveydentilan heikentyneen pidempiaikaisesti niin, ettei henkilö täytä ajoterveysvaatimuksia, lääkärin on ajokorttilain 21§ mukaan velvollisuus ilmoittaa salassapitovelvollisuuden estämättä tästä poliisille. Ilmoituksesta ja oikeudesta sen tekemiseen on kerrottava tutkittavalle ennen ilmoituksen tekemistä sekä informoitava ajokiellon alkamisesta, mutta tutkittavan suostumusta ei tarvita. Ajokiellon perusteet kirjataan huolellisesti sairauskertomukseen.

Käytännön ajokyvyn arviointi

Käytännön ajokyvyn arviointi on tarkoitettu lääkäreille päätöksenteon tueksi potilaan ajoterveyden arvioinnissa. Etenkin tilanteissa, joissa liikutaan tutkimustulosten osalta raja-arvoissa ja herää huoli potilaan ajoterveydestä, voidaan ajokyvyn arvioinnilla saada lisätietoa päätöksentekoon. Mikäli asiakkaalla on mukanaan lääkärin antama saate tai sairaskertomus, pystymme räätälöimään arvioinnin asiakkaan toimintakyvyn muutosta mittaavaksi.

Käytännön ajokyvyn arviointi tehdään aina normaalissa liikennetilanteessa arviota varten varustellulla ajoneuvolla. Arvioinnin ajotapahtuma tallennetaan, jolloin lausuntoa tehtäessä voidaan palata liikennetapahtumiin ja tutkittavan toimintaan. Tallenteita ei säilytetä lausunnon teon jälkeen, vaan ne poistetaan. Lausunto arvioista lähetetään hoitavalle lääkärille ja kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri pystyy tekemään kokonaisarvion potilaan ajoterveydentilasta ja ohjaamaan potilasta jatkotoimenpiteiden osalta.

Käytännön vireystilan arviointi

Käytännön vireystilan arvioinnin aikana seurataan tutkittavan vireystilan ylläpitämisen sekä väsymyksen aiheuttamien kognitiivisten ongelmien vaikutusta ajamiseen. Arviointi ajetaan virikkeettömässä liikenneympäristössä, pitkäkestoisena yleensä noin 2 tuntia kestävänä ajona.

Vireystilan arviointi tehdään aina normaalissa liikennetilanteessa arviota varten varustellulla ajoneuvolla. Arvioinnin ajotapahtuma tallennetaan, jolloin lausuntoa tehtäessä voidaan palata liikennetapahtumiin ja tutkittavan toimintaan. Tallenteita ei säilytetä lausunnon teon jälkeen, vaan ne poistetaan. Lausunto arvioista lähetetään hoitavalle lääkärille ja kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri pystyy tekemään kokonaisarvion potilaan ajoterveydentilasta ja ohjaamaan potilasta jatkotoimenpiteiden osalta.

Ammattikuljettajien työkyvyn arviointi

Ammattikuljettajien työkyvyn arviointi ajetaan monipuolisissa liikennetilanteissa, riittävän pitkäkestoisesti. Työkyvyn arviointi räätälöidään tutkittavan terveystilanteen mukaiseksi ja sen kesto on yleensä vähintään 3 tuntia. Arvio voidaan toteuttaa myös kuljettajan työpäivää seuraamalla. Mikäli kuljettajan työtehtävä on raskaalla ajoneuvolla, myös arviossa käytetään raskasta ajoneuvoa.

Arvioinnin ajotapahtuma tallennetaan, jolloin lausuntoa tehtäessä voidaan palata liikennetapahtumiin ja tutkittavan toimintaan. Tallenteita ei säilytetä lausunnon teon jälkeen, vaan ne poistetaan. Lausunto arvioista lähetetään hoitavalle lääkärille ja kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri pystyy tekemään kokonaisarvion potilaan työkyvystä ja ohjaamaan potilasta jatkotoimenpiteiden osalta.

Apuhallintalaite kartoitus

Fyysisten toimintakyvyn rajoitusten estäessä normaalivarusteisen auton teknistä hallintaa, toimintakyvyn puutteita voidaan kompensoida autoon asennettavilla apulaitteilla

 • Käytössämme on automaattivaihteinen henkilöauto, johon voidaan kytkeä käsihallintalaite (kaasu/jarru) kun jalkojen toimintakyky ei riitä poljinten turvalliseen käyttöön.
 • Polkimista kaasu voidaan siirtää käytettäväksi vasemmalla jalalla, kun oikea jalka ei ole toimintakykyinen
 • Ohjausta helpottamaan voidaan asentaa ns. rattinuppi joko oikealle tai vasemmalle kädelle.
 • Hallintalaitteet (vilkku/pyyhkijät) voidaan siirtää joko oikealla tai vasemmalla kädellä käytettäväksi.

Autoa voidaan räätälöidä eri tarpeisiin. Apuhallintalaite kartoituksessa tutustutaan apuhallintalaitteiden toimintaan harjoitellen niiden käyttöä aluksi vähäliikenteisellä alueella. Arviossa ajetaan myös normaaleissa liikennetilanteissa, jolloin tutkittavan toimintakykyä voidaan arvioida myös muista kuin fyysistä syistä. Arviosta kirjoitetaan lausunto, joka lähetetään sekä lääkärille, että asiakkaalle ja sitä voidaan käyttää myös muihin apulaitteisiin liittyviin päätöksiin. 

Ajokuntoutus

Autoon asennettujen apuhallintalaitteiden sujuvaan käyttöön tarvitaan usein ajokuntoutusta. Ajokuntoutus voi tulla myös kyseeseen tilanteissa, joissa sairaus aiheuttaa vaikeuksia ajamiseen ja näitä voidaan kompensoida räätälöidyllä ajokuntoutuksella esim. ajotyyliin vaikuttamalla. Tämä saattaa tulla kysymykseen esim. lievissä aivotapahtumissa. Muistin, hahmottamisen jne. ongelmia ei voida ajokuntoutuksella parantaa. Kuntoutus voi tulla kysymykseen myös pitkän sairastamisen ja ajotauon jälkeen.

Liikennemaailma-3-L

Kanta-Häme, Keski-Uusimaa, Lohja, Porvoo

 • Liikenneopettaja
 • Sakryn auktorisoima ajokyvyn arvioitsija

”Osumatta paras”